Izmjene Ovršnog zakona – kako pisati prijedlog za ovrhu

Izmjenama ovršnog zakona uvedene su promjene koje se tiču troškova postupka, načina na koji se rješenje o ovrsi donosi i upozorenja koja se upućuju dužniku.

Krajem studenog na snagu su stupile izmjene Ovršnog zakona koje donose novinu u ovršne postupke – dostavu prijedloga elektronskim putem sudu. Sud će dalje nasumično prosljeđivati prijedloge za ovrhu javnim bilježnicima Međutim, kako elektronski sustav za takvo podnošenje za sada ne postoji, prijedlozi se i dalje podnose kao i do sada. Navedeno se iščitava iz čl. 21. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama ovršnog zahtjeva. Kada se elektronički sustav predaje uspostavi imati ćemo više informacija.

Dakle, dostava i dalje ide javnim bilježnicima po izboru ovrhovoditelja. Izmjene zakona ipak uvode nekoliko izmjena u sadržaju samog prijedloga za ovrhu i slijedu prisilne naplate. Nakon što zaprime prijedlog javni bilježnici ne donose automatski rješenje o ovrsi već dužniku dostavljaju obavijest da može u roku od 15 dana ispuniti svoju obvezu prema ovrhovoditelju. Dužniku se obavijest dostavlja kako bi ga se:

 • upozorilo da će donijeti rješenje o ovrsi ako ne izvrši svoju obvezu,
 • obavijestilo da protiv rješenja može uložiti prigovor,
 • uputiti ga da može s ovrhovoditeljem spor riješiti mirnim putem.

Druga veća izmjena tiče se troška postupka. Naime, iako u članku 41. st. 2. Ovršnog zakona i dalje stoji da sud (j.b.) u rješenju o ovrsi određuje nastale i predvidive troškove, ovrhovoditelji predvidive troškove u prijedlogu za ovrhu ne mogu tražiti. Izmjenama Ovršnog zakona, izmijenjen je članak 14. stavak 8. zakona pa ovrhovoditelj više ne može već u prijedlogu za ovrhu tražiti i donošenje rješenja o ovrsi za predvidive troškove.

Dakle, u prijedlogu za ovrhu mogu se tražiti samo stvarno nastali troškovi: trošak donošenja rješenja i dostave od strane javnog bilježnika te u slučaju da prijedlog piše odvjetnik, trošak sastava prijedloga za ovrhu. Treba napomenuti i da će ministar izdati novi pravilnik o troškovima javnih bilježnika pa će i ovdje biti izmjena.

Treća izmjena koja se tiče sadržaja prijedloga za ovrhu je pisanje upozorenja od strane podnositelja prijedloga za ovrhu. Javni bilježnici su nas izvijestili da se u prijedlogu za ovrhu više ne moraju naznačivati upozorenja iz čl.  41. stavak 3. Ovršnog zakona. Međutim, ta odredba nije izmijenjena tako da za sada ne znamo sa sigurnošću zašto su javni bilježnici zauzeli takav stav.

Aplikacija eOvrhe.hr već je usklađena s izmjenama ovršnog zakona te korisnici mogu nesmetano izrađivati prijedloge za ovrhu.

Ovršni zakon, dakle, i dalje poznaje predvidive troškove, ali kako ih naplatiti u slučaju da nastanu, čitajte u idućem blogu. Pretplatite se na naš newsletter kako biste dobili obavijest o izlasku novog bloga.

VJERODOSTOJNA ISPRAVA

Temeljem vjerodostojne isprave u aplikaciji eOvrhe.hr možete automatski generirati prijedlog za ovrhu u svega nekoliko koraka. Dovoljno je prepisati podatke iz vjerodostojne isprave i aplikacija će automatski popuniti podatke prema predlošku.

Svaki poduzetnik susreće se s problemima u naplati potraživanja. Nakon isporučene robe ili usluge, kupci kasne s plaćanjem, traže dodatne ustupke ili ne žele uopće platiti. Kako bi naplatio svoje potraživanje vjerovniku tada preostaje jedino prisilna naplata.

Ako vjerovnik ima sredstvo osiguranja poput zadužnice ili bankovne garancije prisilna naplata se provodi zahtjevom za naplatu pred Financijskom agencijom ili bankom dužnika. Međutim, ako vjerovnik nema sredstvo osiguranja tada mu preostaje pokrenuti ovršni postupak.

Ovršni postupak se pokreće prijedlogom za ovrhu. U gore opisanoj situaciji kada dužnik ne želi platiti ispostavljeni račun, ovrha se pokreće temeljem vjerodostojne isprave.

Ovršni zakon definira što je vjerodostojna isprava, ali u praksi je to gotovo uvijek ispostavljeni račun (faktura) ili izvadak iz poslovnih knjiga (izvod otvorenih stavki – IOS).

Kada će račun ili izvod otvorenih stavki biti podobni za ovrhu? Dovoljno je da se na računu nalaze svi obvezni sastojci iz Zakona o računovodstvu. Jednako tako i izvod otvorenih stavki. Dakle, vjerodostojnu ispravu generiramo najčešće u računovodstvenim programima: račun ili izvod otvorenih stavki.

Ovršni zakon također određuje što vjerodostojna isprava u sebi mora sadržavati:  

1.  podatke o vjerovniku (naziv, adresa, OIB)
2. podatke o dužniku (naziv, adresa, OIB)
3. naznaku predmeta duga
4. iznos duga
5. dospijeće, i
6. ovjera isprave pečatom i potpisom odgovorne osobe.

Ako račun ima na sebi sve sastojke propisane Zakonom u računovodstvu, dovoljno je ispisati takav račun. ovjeriti ga pečatom i potpisom kako bi se on smatrao vjerodostojnom ispravom.

Ovrha na temelju vjerodostojne isprave. Pokreće se slanjem prijedloga za ovrhu uz koji se prilaže vjerodostojna isprava u izvorniku. Prijedlog za ovrhu se dostavlja poštom ili osobno nadležnom javnom bilježniku prema županiji u kojoj dužnik ima sjedište ili prebivalište. Prijedlog je jednostavan dokument u kojem se naznačuju podaci o dužniku, vjerovniku, iznosu duga i datum dospijeća. Ovršni zakon propisuje ostale obvezne sastojke prijedloga za ovrhu.

U aplikaciji eOvrhe.hr možete automatski generirati prijedlog za ovrhu u svega nekoliko koraka. Dovoljno je prepisati podatke iz vjerodostojne isprave i aplikacija će automatski popuniti podatke prema predlošku. Aplikacija automatski obračunava troškove te naznačuje kamatne stope koje se u konkretnom poslu primjenjuju.

Nakon što zaprimi prijedlog za ovrhu temeljem vjerodostojne isprave, javni bilježnik izdaje rješenje o ovrsi i dostavlja ga dužniku i vjerovniku.

Više o aplikaciji pogledajte na poveznici eOvrhe.hr. Aplikaciju možete besplatno isprobati, a registrirani korisnici dobivaju 8 dana besplatnog korištenja.

Koronavirus i prisilna naplata (2): Ovrhe se ipak odgađaju?

U zadnjem blogu Jesu li ovrhe odgođene? pisali smo kako za sada nije propisana formalna odgoda ovrhe na novčanim sredstvima. Došlo je do usporavanja u izdavanju rješenja o ovrsi zbog odluke Hrvatske pošte o izbjegavanju potpisivanja potvrde primitka pisama. Zbog toga javni bilježnici ne mogu izdavati klauzule pravomoćnosti i ovršnosti jer rok za prigovor dužnika ne počinje teći. Javni bilježnici su stoga prestali slati rješenja o ovrsi dužnicima. Na taj način je došlo do svojevrsne neformalne odgode. Rješenja o ovrsi koja su već stekla pravomoćnost i ovršnost mogu se bez zapreke izvršiti putem FINE.

Međutim, Vlada RH je na sjednici 14.4.2020. usvojila prijedlog Ministarstva financija za dopunu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Navode da predlažu mjere kojima se nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti. Prijedlogom zakona omogućava se privremeni zastoj svih ovrha na novčanim sredstvima po računu fizičkih osoba. Također prijedlogom zakona regulira se i zastoj tijeka zatezne kamate za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Dakle, prijedlog zakona se odnosi samo na račune fizičkih osoba. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima u svojim pojmovima (čl. 3.) razlikuje „poslovni subjekt“ i „potrošača“. Poslovni subjekt je i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost i slobodno zanimanje. Radi se prvenstveno obrtnicima, poljoprivrednicima, stomatolozima, odvjetnicima i sl. Iz prijedloga dopuna zakona nije jasno hoće li se odgoda ovrhe odnositi i na ovu skupinu fizičkih osoba.

Ukoliko prijedlog zakona bude usvojen FINA će zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima. Ona sredstva koja su zaplijenjena prije stupanja zakona na snagu biti će prenesena vjerovnicima. FINA će i dalje zaprimati nove osnove za plaćanja i evidentirati ih u očevidnik, ali neće slati naloge bankama na izvršenje.

Privremeni zastoj se ne odnosi provedbu ovrhe radi zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, dospjele i neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene.

Predloženo je da posebne mjere ostaje na snazi 3 mjeseca od dana stupanja zakona na snagu, a Vlada RH može mjere produžiti na još 3 mjeseca.

Dakle, ukoliko zakon stupi na snagu provedba ovrhe na novčanim sredstvima fizičkih osoba će se privremeno zaustaviti. To znači da vjerovnici i dalje mogu podnositi rješenja o ovrsi, zadužnice, presude i sl. na izravnu naplatu putem FINE, FINA će ih zavesti u redoslijed, ali po njima neće dalje postupati.

Može se još dodati i da Ministarstvo pravosuđa priprema prijedlog Zakona o interventnim mjerama. Dio ovog zakona odnosi se i na ovršne postupke. U nacrtu prijedloga predlaže se za vrijeme važenja zakona ne donositi rješenja o ovrsi i osiguranju te prekidanje svih ovršnih postupaka i postupaka osiguranja. Jednako kao i u dopuni Zakona o provedbi ovrhe predlaže se zaustavljanje tijeka zastare pred pravosudnim i upravnim tijelima te prestanak tijeka zatezne kamate. Kako se radi o nacrtu koji još uvijek nije objavljen na stranicama Ministarstva pravosuđa za sada nije potrebno detaljno obrazlagati  

Sve opcije aplikacije eOvrhe.hr su i dalje neizmijenjene. Korisnici mogu nesmetano koristiti aplikaciju. Pratimo razvoj situacije te ćemo pravovremeno obavijestiti korisnike i unijeti eventualne promjene u postupku naplate.

Koronavirus i prisilna naplata: Jesu li ovrhe odgođene?

Mjera odgode ovrha spomenuta je više puta prilikom najave gospodarskih i drugih mjera. Mediji su izašli s naslovima da se ovrhe odgađaju za vrijeme trajanja izvanrednih mjera. Iza ovih odgoda se zapravo krila odgoda sudskih ovrha na nekretninama i drugih ovrha u kojima je nužna prisutnost suda. Za sada nema formalne odgode prisilne naplate temeljem ovršne isprave poput zadužnice i solemniziranih ugovora ili temeljem vjerodostojne isprave poput računa, otvorenih stavki i sl.

Rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave izdaju javni bilježnici. Osim skraćivanja radnog vremena javnih bilježnika (9-12) za sada nije donesena odluka o izmjeni postupka izdavanja rješenja o ovrsi. Dakle, javni bilježnici i dalje postupaju po prijedlozima za ovrhu i izdaju rješenja o ovrsi. Ovo je iznimno bitno zbog rokova zastare. Preporuča se svima koji imaju potraživanja blizu roka zastare podnijeti prijedloge za ovrhu. Jednom izdano rješenje o ovrsi osigurava prekid zastare.

Međutim, prema dostupnim podacima tako doneseno rješenje o ovrsi trenutno nije moguće izvršiti. Točnije, javni bilježnici nisu u mogućnosti izdati pravomoćnost i ovršnost rješenja o ovrsi zbog problema s dostavom. Hrvatska pošta d.d. je izmijenila pravila uručivanja pošiljaka. Preporučene pošiljke se ili ostavljaju u poštanskom kovčežiću na adresi primatelja (bez potvrde primitka) ili vraćaju nazad pošiljatelju. Ovo znači da ne postoji dokaz da je dužnik primio rješenje i time rok u kojem dužnik može izjaviti prigovor ne može početi teći. Stoga javni bilježnici rješenja o ovrsi ne šalju dužnicima.

Ovaj problem će prema najavama Vlade RH biti reguliran novim Zakonom o posebnom računanju rokova. Za sada nisu poznati detalji zakona, ali će se izgledno regulirati rokovi dostave i postupanje javnih bilježnika i sudova pri dostavi.

Što se tiče Financijske agencije ona provodi prisilnu naplatu po rješenjima koja su ranije stekla pravomoćnost i ovršnost. Nema zapreke u podnošenju zahtjeva za izravnu naplatu. Također se najavljuju izmjene i dopune Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Zaključno, za sada nema „odgode“ prisilne naplate temeljem ovršnih ili vjerodostojnih isprava na novčanim sredstvima dužnika. Zbog problema s dostavom došlo je do privremenog usporavanja naplate novih rješenja o ovrsi. Ovo će se izgledno odraziti na naplativost potraživanja i smanjiti izglednost naplate. Kako bi se izbjegla zastara i povećala vjerojatnost naplate predlaže se, ipak, uputiti prijedlog za ovrhu.

Sve opcije aplikacije eOvrhe.hr su i dalje neizmijenjene. Korisnici mogu nesmetano koristiti aplikaciju. Pratimo razvoj situacije te ćemo pravovremeno obavijestiti korisnike i unijeti eventualne promjene u postupku naplate.

Aplikacija eOvrhe.hr predstavljena na Legaltech konferenciji

Kao službeni partner na nedavno održanoj Legaltech konferenciji u Zagrebu predstavljena je aplikacija eOvrhe.hr. Konferencija je okupila vodeće ljude legal tech industrije u Hrvatskoj. Iako za sada na tržištu u Hrvatskoj ne postoji veliki broj legal tech rješenja, pokazalo se da je interes pravnika za upotrebom tehnologije u pravu velik. Zajednički zaključak je da bi pravnici ostali konkurentni moraju poboljšati svoje rezultate i to prvenstveno upotrebom tehnologije.

Aplikaciju eOvrhe.hr predavao je član tima koji stoji iza eOvrhe.hr, Josip Stanić. Izložio je kako je sama aplikacija eOvrhe.hr nastala u želji da se riješe dva problema:

 1. Otežana naplata potraživanja u Hrvatskoj: prema statistici čak 24% računa ne bude plaćeno o dospijeću, prosječan rok plaćanja je 51,67 dan, a 4% svih izdanih računa nikada ne bude plaćeno.
 2. Nepotrebni višestruki unos istih podataka: u procesu naplate potraživanja, pojavljuju se brojni pravni dokumenti:: opomenu, prijedlog za ovrhu, nagodbe, razne zahtjeve FINI, prijave tražbine u stečaj ili predstečaj. Za izradu ovih dokumenata gubi se gomila vremena. No kada se pogleda struktura dokumenata shvati se da svi sadrže iste podatke:

Osim ovoga, uočeno je kada unesemo jedan podatak iz njega možemo dobiti drugi podatak. Na primjer, iz datuma dospijeća možemo odrediti kamatnu stopu i datum od kada kamata teče, iz mjesta prebivališta možemo odrediti nadležnog javnog bilježnika ili sud, iz iznosa duga možemo automatski obračunati troškove bilježnika i odvjetnika. Ova se funkcija pokazala iznimno zanimljivom odvjetnicima. Korištenjem aplikacije drastično se smanjuje mogućnost pogreške. Cijela izrada se ubrzava, jednostavnija je i u konačnici donosi znatne uštede.

Aplikacija trenutno svojim korisnicima omogućuje tri usluge: automatsku izradu opomene, prijedlog za ovrhu i zahtjeva za naplatu FINI. Svaki korisnik može urediti vlastite predloške za opomene i prijedlog za ovrhu, može dodati svoj memorandum i time personalizirati dokumente.

Osim predstavljanja same aplikacije, Josip Stanić je govorio i o razvoju jednog legal tech rješenja. Obzirom su eOvrhe.hr pionir legal techa u hrvatskoj iz publike su postavljena pitanja o vremenu potrebno da se takvo jedno rješenje razvije. Izloženo je također kako je pri razvoju legal tech rješenja potrebno uspostaviti dobru komunikaciju između tehničkog (razvojnog) dijela tima i pravnika koji uz pomoć softvera rješavaju određeni problem. Također je istaknuo i veliki problem s kojim se susreće svaki legal startup: nedostatak dostupnih podataka s kojima bi se razvila pametna rješenja. Stoga je osobito istaknuo važnost automatizacije. Izvrstan primjer automatizacije je upravo aplikacija eOvrhe.hr. Bez automatizacije neće biti moguće riješiti gore navedeni problem pod 1.

Jedno od pitanja bilo je i pitanje poslovnog modela, odnosno ciljanog tržišta. eOvrhe.hr imaju dva modula odvjetnički i poduzetnički, prvi je, dakako, namijenjen odvjetnicima i odvjetničkim društvima, dok je drugi namijenjen svim onim poduzetnicima koji izdaju transakcijske račune.

Više o aplikaciji eOvrhe.hr pročitajte na našim stranicama: www.eovrhe.hr. Svaki novi korisnik dobiva 8 dana probnog korištenja aplikacije, a ako samo želite isprobati aplikaciju možete se prijaviti uz pomoć probnog računa na početnoj stranici.

KADA PISATI OVRHU

Ako dužnik ne plati račun do datuma dospijeća vjerovnik će mu najčešće poslati opomenu. Kako i kada poslati opomenu pisali smo u prošlom blogu. No, što ako dužnik ni nakon opomene ne plati račun? Jedini način za naplatu potraživanja je započeti prisilnu naplatu – prijedlogom za ovrhu.

Vrste ovrha

Kako će se prisilna naplata provesti ovisi o tome je li vjerovnik potraživanje osigurao instrumentom poput zadužnice. Ukoliko je dužnik izdao zadužnicu, postupak je vrlo jednostavan: FINI se predaje zadužnica uz zahtjev da se s računa dužnika sredstva prebace na račun vjerovnika. Međutim, u praksi se češće događa da potraživanje nije osigurano zadužnicom. U tom slučaju ovrhu pokrećemo na temelju tzv. vjerodostojne isprave (npr. račun).

Vjerodostojna isprava

Ukoliko ste se susreli s rješenjem o ovrsi sigurno ste u naslovu vidjeli: Rješenju o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave. Što se smatra vjerodostojnom ispravom točno je određeno Ovršnim zakonom, a najčešće su to račun ili izvadak iz poslovnih knjiga. Izvadak iz poslovnih knjiga u praksi se naziva i kartica partnera ili izvod otvorenih stavki. Takav dokument se koristi kada imamo veći broj računa, odnosno kada su računi djelomično plaćeni. Važno je da su na račun ili izvadak iz poslovnih knjiga otisnuti pečat vjerovnika i potpis ovlaštene osobe.

Rokovi za pokretanje ovrhe

Jedini vremenski uvjet za pokretanje ovrhe je dospjelost duga. Ovrha se nakon dospijeća može uvijek pokrenuti. Ovrha se može pokrenuti i nakon zastare potraživanja. Međutim, ukoliko dužnik istakne prigovor zastare ovrha će se obustaviti. Stoga je uvijek preporučljivo ovrhu pokretati unutar roka zastare. Do nepravovremenog pokretanja ovrhe u praksi dolazi npr. kada između partnera i dalje postoji poslovna suradnja. Naime, ukoliko dođe do pokretanja ovrhe, poslovni partner će vjerojatno prekinuti poslovnu suradnju. Razlog su visoke zatezne kamate i visoki troškovi ovršnog postupka. Stoga aplikacija eOvrhe.hr pomaže poduzetnicima da uz vrlo niske troškove dođu do rješenja o ovrsi te na taj način zadrže poslovnu suradnju, a u isto vrijeme zaštite svoje potraživanje. Institut ovrhe može se iskoristiti i kao osiguranje. Jednom kada vjerovnik dobije rješenje o ovrsi zastara traje do 10 godina i osigurao je svoje potraživanje. Vjerovnik tada može odlučiti hoće li ovrhu podnijeti na naplatu Financijskoj agenciji ili ne.

Drugi problem povezan uz rokove je mogućnost naplate. Oko 4% svih potraživanja u Hrvatskoj ostaje nenaplaćeno, dok se 24% svih računa ne plati u dospijeću. Računi najčešće ostaju nenaplaćeni zbog prezaduženosti dužnika, proteka roka zastare ili ako je dužnik pravna osoba zbog stečaja ili likvidacije. Što se ranije podnese prijedlog za ovrhu, veća je vjerojatnost za naplatu potraživanja. Aplikacija eOvrhe.hr jamči niske troškove izrade prijedloga za ovrhu, a uz aplikaciju ćete skratiti rokove naplate i povećati vjerojatnost naplate potraživanja.

Kako pokrenuti ovrhu

Kako smo već naveli ovrha se pokreće temeljem vjerodostojne isprave: računa ili izvatka iz poslovnih knjiga. Aplikacija eOvrhe.hr omogućuje korisnicima da jednostavno i brzo unesu podatke s računa ili izvatka poslovnih knjiga i automatski izrade dokument prijedloga za ovrhu. Za izradu prijedloga za ovrhu uz pomoć aplikacije eOvrhe.hr potrebno je oko 30 sekundi. Nakon što se prijedlog za ovrhu izradi potrebno je uz isti priložiti izvornik računa ili izvatka iz poslovnih knjiga (nemojte zaboraviti potpis i pečat) te sve to dostaviti u četiri primjerka javnom bilježniku. Aplikacija eOvrhe.hr vam pomaže pri izboru javnog bilježnika tako što vam nudi samo one koji su nadležni po mjestu stanovanja ili poslovnog sjedišta dužnika. Također, aplikacija automatski obračunava ovršni trošak i određuje kamatnu stopu po kojoj teče zatezna kamata.

O tome što napraviti nakon što javni bilježnik izda rješenje o ovrsi, više u sljedećem blogu.

Više o aplikaciji eOvrhe.hr pročitajte na našim stranicama: www.eovrhe.hr. Svaki novi korisnik dobiva 8 dana probnog korištenja aplikacije, a ako samo želite vidjeti kako aplikacija izgleda možete se prijaviti uz pomoć probnog računa na početnoj stranici.

Slanje opomene – aplikacija eOvrhe.hr

Opomenom dužnika „opominjemo“ da učini nešto što je propustio učiniti. U pravilu je to opomena na plaćanje dospjelog računa. Opomena je nešto uobičajeno u svakodnevnom poslovanju. Dužnicima koji su zaboravili platiti račun opomenu šaljemo kao podsjetnik. S druge strane, dužnicima koji ne žele platiti za isporučenu robu ili uslugu opomenu šaljemo da bismo ih upozorili na negativne posljedice neplaćanja. U Hrvatskoj je to upozorenje da će se u slučaju neplaćanja po opomeni pokrenuti postupak prisilne naplate – ovrhu.

Koji je sadržaj opomene?

Opomena nema zadani sadržaj, svaki vjerovnik odabire izgled. Savjet je da ju se piše kratko i jasno. Potrebno je naglasiti datum računa i rok za plaćanje. Poželjno je da opomena sadrži:

 • podatke o vjerovniku,
 • podatke o dužniku,
 • iznos duga,
 • broj računa,
 • opis opomene,
 • rok u kojem je potrebno platiti,
 • presliku otvorenih stavki (po želji),
 • mjesto i vrijeme izrade.

Postoji li obveza slanja opomene?

U poslovanjima između dva poduzetnika nije potrebno slati opomenu prije pokretanja postupka prisilne naplate. Ipak, zbog mogućeg nastavka poslovne suradnje i jednostavnog rješenja spora uvijek se preporuča prije prisilne naplate – ovrhom – poslati opomenu. Uvijek je moguće da je poslovni partner jednostavno zametnuo račun i opomenom ga možemo podsjetiti na njega.

Slanje opomene nije obveza niti u odnosima poduzetnika i potrošača. Zakon o zaštiti potrošača u članku 15. samo definira da se opomena ne smije naplaćivati te da je trgovac koji pruža javnu uslugu dužan na računu istaknuti iznos neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja za prethodna razdoblja.

Što napraviti kada se ne plati po opomeni?

Ukoliko dužnik i nakon opomene odbije platiti može se ili poslati nova opomena ili odmah započeti postupak prisilne naplate. Postupak prisilne naplate pokreće se prijedlogom za ovrhu. Više o tome u idućem blogu.

Kako sastaviti opomenu u aplikaciji eOvrhe.hr?

Uz pomoć aplikacije eOvrhe.hr korisnici mogu automatizirati izradu tri dokumenta: opomene, prijedloga za ovrhu i zahtjeva za naplatu FINI. S ove tri opcije zaokružili smo postupak naplate. Svaki korisnik u aplikaciji eOvrhe.hr može urediti vlastiti predložak opomene. Predložak se izrađuje tako da se u lijevom izborniku odabere opcija „predlošci“ a potom „opomena“. Radi preglednosti, opomena je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu se unosi tekst o iznosu duga i računima na koje se dug odnosi. U drugom dijelu je poziv i upozorenje dužniku, a sadržaj svaki korisnik može slobodno urediti.

Nakon što se uredi predložak potrebno je u lijevom izborniku na vrhu odabrati „Opomena“ i tamo odabrati predložak, vjerovnika te unijeti podatke o dužniku i dugu. Odabirom opcije Potvrdi na Vaše će se računalo preuzeti gotov obrazac opomene, kojeg možete potpisati i slati.

Više o aplikaciji eOvrhe.hr pročitajte na našim stranicama: www.eovrhe.hr. Svaki novi korisnik dobiva 8 dana probnog perioda, a ako samo želite vidjeti kako aplikacija izgleda možete se prijaviti uz pomoć probnog računa: proba@eovrhe.hr uz lozinku: 123456 na: https://lnkd.in/dT-RznB.

eOvrhe.hr nove opcije: opomena i FINA obrazac naplate

Kako smo i obećali u aplikaciju eOvrhe.hr dodali smo nove opcije:

 • automatska izrada opomene
 • automatsko popunjavanje obrasca naplate Financijske agencije

Prva novina koju uvodimo je pisanje opomene. Naplata potraživanja započinje već izdavanjem računa, ali prva radnja u slučaju da dužnik ne želi platiti račun je opomena. Svaki korisnik ima mogućnost kreiranja vlastitog predloška za opomenu. Jednom kada se kreira predložak opomene za izradu iste potrebno je samo unijeti podatke o dužniku i dugu. Podatke o vjerovniku koje jednom unese možete koristiti i u drugim opcijama aplikacije.

Druga novina koju uvodimo je izrada obrasca naplate Financijske agencije. Prema Zakona o ovrsi na novčanim sredstvima FINA provodi ovrhu na novčanim sredstvima. Kada vjerovnik dobije pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi od Javnog bilježnika putem obrasca izravne naplate šalje isto to rješenje na „provedbu“. Financijska agencija je izdala u pdf formatu obrasce koje možete popuniti ručno ili strojno. Međutim, takvo popunjavanje je sporo i postoji velika mogućnost pogreške – zato automatiziranjem uz pomoć aplikacije eOvrhe.hr možete ubrzati ovaj korak i smanjiti mogućnost pogreške. Sve podatke koje ste već prethodno unijeli o vjerovniku: naziv, adresa, OIB, ime zastupnika, ime punomoćnika, IBAN broj i mjesto izrade dokumenta, aplikacija eOvrhe.hr je već zapamtila i nema potrebe da ih ponovno unosite.

U sljedećem blogu objaviti ćemo kratke upute kako izraditi predložak opoemene. Aplikaciju eOvrhe.hr i dalje možete isprobati prijavom na linku https://lnkd.in/dT-RznB, korištenjem svoga ili probnog računa: proba@eovrhe.hr uz lozinku: 123456.

eOvrhe.hr – u novoj godini nove opcijePriča oko aplikacije eOvrhe.hr nastala je u želji da se naplata potraživanja kakvu danas poznajemo u potpunosti promjeni. S trenutnim stanjem nisu zadovoljni ni vjerovnici ni dužnici. Svaki se vjerovnik susreće s problem dugotrajnog procesa naplate, visokih troškova i opasnosti prestanka poslovne suradnje. Dužnici, s druge strane, plaćaju visoke troškove i kamate. Jednostavniji, brži i jeftiniji sustav naplate potraživanja putem aplikacije eOvrhe.hr koristiti će i jednima i drugima.

Prva novina koju uvodimo je pisanje opomene. Naplata potraživanja započinje već izdavanjem računa, ali prva radnja u slučaju da dužnik ne želi platiti račun je opomena. Svaki korisnik ima mogućnost kreiranja vlastitog predloška za opomenu. Jednom kada se kreira predložak opomene za izradu iste potrebno je samo unijeti podatke o dužniku i dugu. Podatke o vjerovniku koje jednom unese možete koristiti i u drugim opcijama aplikacije.

Ako dužnik ne plati po dostavljenoj opomeni – sljedeći vjerovnikov korak je sastavljanje prijedloga za ovrhu. Prva opcija koju je aplikacija eOvrhe.hr imala je upravo sastavljanje prijedloga za ovrhu. Jednako kao i kod opomene svaki korisnik može kreirati svoj predložak, a kada se predložak jednom kreira pisanje ovrhe je brzo i jednostavno.

Druga novina koju uvodimo je izrada obrasca izravne naplate Financijske agencije. Prema Zakona o ovrsi na novčanim sredstvima FINA provodi ovrhu na novčanim sredstvima. Kada vjerovnik dobije pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi od Javnog bilježnika putem obrasca izravne naplate šalje isto to rješenje na „provedbu“. Financijska agencija je izdala u pdf formatu obrasce koje možete popuniti ručno ili strojno. Međutim, takvo popunjavanje je sporo i postoji velika mogućnost pogreške – zato automatiziranjem uz pomoć aplikacije eOvrhe.hr možete ubrzati ovaj korak i smanjiti mogućnost pogreške. Sve podatke koje ste već prethodno unijeli o vjerovniku: naziv, adresa, OIB, ime zastupnika, ime punomoćnika, IBAN broj i mjesto izrade dokumenta, aplikacija eOvrhe.hr je već zapamtila i nema potrebe da ih ponovno unosite.

Sredinom godine možete očekivati povezivanje sve tri opcije: pisanje opomene, ovrhe i naplate putem FINE tako da jednom unesene podatke više nikada ne morate ponovno unositi. Cilj je nakon ovog povezivanja u kraćim vremenski razmacima dodavati ćemo nove usluge. Brzina razvoja ovisiti će naravno o broju i preferencijama korisnika. Zato vas i dalje pozivamo da nam na info@eovrhe.hr pišete dojmove i aplikaciji, što mislite da bismo trebali popraviti ili što bismo trebali dodati. Cijenimo svaki komentar i dodjeljujemo popuste na naše usluge svima koji nam pomognu u daljnjem razvoju aplikacije.

Naplata potraživanja može biti jednostavnija, brža i jeftina. Više o aplikaciji eOvrhe.hr pročitajte na našim stranicama: www.eovrhe.hr. Svaki novi korisnik dobiva 8 dana probnog perioda, a ako samo želite vidjeti kako aplikacija izgleda možete se prijaviti uz pomoć probnog računa: proba@eovrhe.hr uz lozinku: 123456 na: https://lnkd.in/dT-RznB.

*NAPOMENA: opcija opomena i obrasca izravne naplate FINE biti će dostupna vrlo brzo, a za sada korisnici mogu koristi opciju sastava prijedloga za ovrhu.